លូកា

This section has the following sub pages.

*/?>
2 comments on “លូកា
  1. KIM LAZARUS says:

    លោក​ គ្រូ តើ ខ្ញុំអាចសុំ អោយលោកគ្រូជួយ ផ្ញើ មេរៀនព្រះគម្ពីលំអិតអំពី ការបង្រួម សញ្ញាថ្មីំមក ខ្ញុំ ទៀតបានទេ ? សូមលោកគ្រូផ្ញើជា Video ផង សូមលោកគ្រូមេត្តាផ្ញើតាម Facebook កបាន សូមអរគុណ សូម ព្រះប្រទានពរ

    • យើងមិនទាន់បានធ្វើ video ពីសញ្ញាថ្មីទេ យើងមាន video អំពីព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅ http://www.dkdl.org/?page_id=1835 យើងសង្ឃឹមថា ក្រោយមកយើងនិងមាន video បង្រៀនសញ្ញាថ្មី។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top