កូនសៀវភៅ Booklets

The resources below are translated from booklets that can be found at  http://thegospelcoalition.org/tgcbooklets

Mike Bullmore  ដំណឹងល្អ​ និង​ព្រះ​គម្ពីរ​:  របៀប​អាន​ព្រះគម្ពីរ   The Gospel and Scripture booklet

Andrew M. Davis   ការ​បង្ក​បង្កើត   Creation

Reddit Andrews III  បាប និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ     Sin and the Fall

Colin S. Smith  ផែនការ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់     The Plan

Sandy Willson  សេចក្ដី​ប្រោស​លោះ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​   Christ’s Redemption booklet

Philip Graham Ryken   ការ​រាប់ជា​សុចរិត   Justification

Kevin DeYoung  ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ    The Holy Spirit

Stephen Um   នគរ​ព្រះ   The Kingdom of God

Tim Savage   ពួកជំនុំ : រាស្ត្រ​ថ្មី​របស់​ព្រះជាម្ចាស់  The Church

 

2 comments on “កូនសៀវភៅ Booklets
  1. Heng says:

    Bible study

  2. Ly Sophal says:

    Very thank you for your work hard to prepare the lesson and post for us.
    One thing that I request more from you, if possible ask you to post Khmer NIV Bible (Both Old and New Testimony) .

    Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top