ការសិក្សាគ្រឹះអំពីបទគម្ពីរ Basic Bible Studies

This section has the following sub pages.

*/?>

 

សូម​​ចុច​លើ​ សញ្ញា​ចាស់​ ឬ​សញ្ញា​ថ្មី ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​សិក្សា​គ្រឹះ​លើ​បទ​គម្ពីរ​ផ្សេង​ៗ​។

ការ​សិក្សា​គ្រឹះ​អំពី​បទគម្ពីរ​គឺជា​ការ​សិក្សា​លើ​បទ​គម្ពីរ​ជាក់​លាក់​ផ្សេង​ៗ​ ដែល​រួម​មាន​​សំនួរ​គ្រឹះ​ចេញ​ពី​បទ​គម្ពីរ​ ការ​ពន្យល់​និង​ការ​អនុវត្ត​ខ្លី​ៗ​ ដែល​អាច​យក​​មក​ប្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ជា​ក្រុម​បាន​។

ខាង​ក្រោម​នេះ​​មាន​ឯកសារ​ជំនួយ​​​ដល់​ការ​សិក្សា​​​បទ​គម្ពីរ​ទូ​ទៅ​​ និង​​គំរូ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​​ឯកសារ​នេះ​ចេញ​ពី​ម៉ាកុស​ ២។

ឯកសារ​ជំនួយ​​​ដល់​ការ​សិក្សា​​​បទ​គម្ពីរ​ទូ​ទៅ    General Bible study master

គំរូ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​​​ឯកសារ​ Sample general Bible study General Bible study Mk.2vv1-12

4 comments on “ការសិក្សាគ្រឹះអំពីបទគម្ពីរ Basic Bible Studies
  1. theng tharoath says:

    I like it!

  2. ly sophal says:

    Thank you all dear teachers for sharing good lesson from bible to us. I have learned much from all of you. I need more lesson from you. Thanks.
    Good bless you all!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top