ខគម្ពីរយោង៖ ស្ថាននរក Bible ref: Hell

Bible References re hell pdf download ម៉ាថាយ ៣:១២; ម៉ាថាយ ៥:២៩-៣០; ម៉ាថាយ ៧:១៣-១៤; ម៉ាថាយ ៨:១១, ១២; ម៉ាថាយ ១០:២៨; ម៉ាថាយ ១៣:៣០, ៣៨–៤២, ៤៩, ៥០; ម៉ាថាយ ១៦:១៨; ម៉ាថាយ ១៨:៨, ៩, ៣៤, ៣៥; ម៉ាថាយ ២២:១៣; ម៉ាថាយ ២៥:២៨–៣០, ៤១, ៤៦; លូកា ៣:១៧; លូកា ១៦:១៩-២៨; កិច្ចការ ១:២៥;

Top