ខគម្ពីរយោង៖ចរិយាសុភាព Bible ref: humilty

Bible References re humility ចោទិយកថា ៩:៧;  ១៥:១៥; ទំនុកដំកើង ៩:១២; ទំនុកដំកើង ១០:១៧; ទំនុកដំកើង ២២:៦, ២៦; ទំនុកដំកើង ២៥:៩; ទំនុកដំកើង ៣៧:១១; ទំនុកដំកើង ៦៩:៣២; ទំនុកដំកើង ៨៦:១; ទំនុកដំកើង ១៣១:១, ២; ទំនុកដំកើង ១៣៨:៦; ទំនុកដំកើង ១៤៧:៦; ទំនុកដំកើង ១៤៩:៤; សុភាសិត ៣:៣៤; សុភាសិត ១០:៨; សុភាសិត ១១:២; សុភាសិត ១២:១៥; សុភាសិត

Top