ខគម្ពីរយោង៖មារសាតាំង Bible ref: Satan

Bible References re Satan pdf download មារ​សាតាំង ​មារ​សាតាំង ១របាក្សត្រ ២១:១; យ៉ូប ១:៦; យ៉ូហាន ១៣:២៧; កិច្ចការ ៥:៣; ២៦:១៨; រ៉ូម ១៦:២០; ​​អ្នក​ដែល​ចោទប្រកាន់​ សាការី ៣:១-២; វិវរណៈ ១២:១០; ខ្មាំង​សត្រូវ ម៉ាថាយ ១៣:៣៩; អេភេសូរ ៦:១២; ១ពេត្រុស ៥:៨; បេលសេប៊ូល ម៉ាថាយ ១២:២៤; ម៉ាកុស ៣:២២; លូកា ១១:១៥; អារក្ស​ ម៉ាថាយ ៤:១;

Top