កើត​មក​ជា​ទាសករ Born Slaves

http://cambodianchristianresources.com/books/born-slaves/

គម្រោងដំណឹងល្អ Gospel Outline (Evangelistic Tool)

Two ways gospel outline instructions Two ways gospel outline chart pdf download

ខគម្ពីរយោង៖ អំពើបាប Sin

Bible References re sin អំពើ​បាប ទទួល​សារភាព​កំហុស​របស់​ខ្លួន លេវីវិន័យ ១៦:២១; ជនគណនា ១៤:៤០; ២សាំយូអែល ២៤:១០, ១៧ ១របាក្សត្រ ២១:១៧; ២របាក្សត្រ ២៩:៦; អែសរ៉ា ៩:៤–៧, ១០–១៥; នេហេមា ១:៦-៩; នេហេមា ៩:២-៣, ៣៣–៣៥; ទំនុកដំកើង ៣២:៥; ទំនុកដំកើង ៣៨:៣, ៤, ១៨; ទំនុកដំកើង ៤០:១១-១២; ទំនុកដំកើង ៤១:៤; ទំនុកដំកើង ៥១:២–៥; ទំនុកដំកើង ៦៩:៥; ទំនុកដំកើង

៤. ភាពងងឹតងងុលនិងការបោកបញ្ឆោតនៃអំពើបាប Part 4. The Masking and Deceit of Sin

Sin part 4 The Masking and Social Dimension of Sin pdf download

៣. លទ្ធផលនៃអំពើបាប Part 3. The Result of Sin

Sin part 3 The Results of Sin pdf download

២. ប្រភពនិងហេតុដែលនាំអោយមានអំពើបាប Part 2. The Origin and Cause of Sin

Sin part 2 The Origin and Cause of Sin pdf download

១. លក្ខណៈនៃអំពើបាប Part 1. The Nature of Sin

Sin part 1 The Nature of Sin pdf download

បាបនិងការធ្លាក់ចុះ Sin and the Fall

Sin and the Fall

Top