ខគម្ពីរយោង៖ការអរព្រះគុណ Bible ref: Thankfulness

Bible References re thankfulness pdf download លោកុប្បត្តិ ៣៥:១; និក្ខមនំ ១២:១៤, ១៧, ៤២; និក្ខមនំ ១៣:៣, ៨–១៦; និក្ខមនំ ១៦:៣២; និក្ខមនំ ៣៤:២៦; លេវីវិន័យ ២៣:១៤; ចោទិយកថា ១២:១៨; ចោទិយកថា ១៦:៩–១៥; ចោទិយកថា ២៦:១០; ពួកចៅហ្វាយ ៥:១១; ទំនុកដំកើង ៤៨:១១; ទំនុកដំកើង ៥០:១៤, ១៥; ទំនុកដំកើង ៩៨:១; ទំនុកដំកើង ១០៥:១–៤៥; ទំនុកដំកើង ១០៦:១; ទំនុកដំកើង

Top