ខគម្ពីរយោង៖ទ្រព្យសម្បត្តិ Bible ref: Wealth and Possessions

Bible References re wealth and possessions

ទ្រព្យសម្បត្តិ

​​ទ្រព្យសម្បត្តិនាំ​យើងឲ្យមាន​អំនួត​និងភ្លេច​ព្រះជាម្ចាស់​ ​ ចោទិយកថា ៦:១០–១២; ចោទិយកថា ៨:១០–១៨; ចោទិយកថា ៣១:២០; ហូសេ ១២:៨; ម៉ាថាយ ១៣:២២; ម៉ាកុស ៤:១៨-១៩;

​​ទ្រព្យសម្បត្តិមក​ពីព្រះជាម្ចាស់ ១សាំយូអែល ២:៧;

មាន​ជីវិត​​សុចរិត​សំខាន់​ជាង​​មានទ្រព្យសម្បត្តិ ទំនុកដំកើង ៣៧:១៦; សុភាសិត ១០:២; សុភាសិត ១១:៤, ២៨; សុភាសិត ១៥:៦, ១៦; សុភាសិត ១៦:៨; សុភាសិត ២១:៦;

មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​​​​សំខាន់​ជាង​​មានទ្រព្យសម្បត្តិ សុភាសិត ១៥:១៧;

ប្រាជ្ញា​អំពីទ្រព្យសម្បត្តិ សុភាសិត ២៣:៤-៥; សុភាសិត ២៧:២៣-២៤; សុភាសិត ២៨:៨, ២០, ២២; សុភាសិត ៣០:៨-៩; សាស្តា ៥:៩–២០; សាស្តា ៦:១-២; យេរេមា ១៧:១១; អេសេគាល ២២:១២-១៣; ហាបាគុក ២:៩; ម៉ាថាយ ៦:១៩–២១; ១ធីម៉ូថេ ៦:៤–១១, ១៧–១៩; ហេព្រើរ១៣:៥

វិនិច្ឆ័យ​ដល់អ្នក​ដែល​រក​បាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដោយ​អយុត្តិធម៌ អេសាយ ៥:៨; អេសាយ ១០:១-២; យេរេមា ១៧:១១; យ៉ាកុប ២:៦-៧; យ៉ាកុប ៥:១–៥;

ការ​ព្រមាន​អំពីការ​លោភលន់​យើង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះជាម្ចាស់​ជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិ ម៉ាថាយ ៦:២៤; ម៉ាថាយ ១៩:១៦–២៩; ម៉ាកុស ១០:១៧–២៥; លូកា ១៨:១៨–២៥.

មារ​សាតាំង​ការ​ព្រមាន​អំពី​ការលោភលន់ លូកា ១២:១៥; ១យ៉ូហាន ៣:១៧-១៨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top