ខគម្ពីរយោង៖ អំនួត Bible ref: Pride

Bible References re Pride pdf download

អំនួត​គឺ​ជា​បាប ​​​ ​

១សាំយូអែល ១៥:២៣; ទំនុកដំកើង ៥:៥; សុភាសិត ២១:៤; យ៉ាកុប ៤:១៦ សូមមើល ម៉ាកុស ៧:២២២៣; រ៉ូម ១:២៩៣០; ២កូរិនថូស ១២:២០; ២ធីម៉ូថេ ៣:២; ១យ៉ូហាន ២:១៦

ការដាស់​តឿន​កុំ​ឲ្យមាន​អំនួត​ ​​ ​​

សុភាសិត ១៦:៥,១៨ សូមមើល សុភាសិត ៣:៧,៣៤; ៦:១៦-១៧; ១១:២; ២៥:៦-៧,២៧; ២៦:១២; ២៧:១; ២៩:២៣

ទំនុកដំកើង ១១៩:២១ សូមមើល លេវីវិន័យ ២៦:១៩

យេរេមា ១៣:១៥-១៧; ម៉ាថាយ ២៣:១២; រ៉ូម ១២:១៦; ១កូរិនថូស​ ១០:១២

​ពោល​ពាក្យ​អំនួត

១សាំយូអែល ២:៣; ទំនុកដំកើង ១២:២-៣; អេសាយ ៥:២១; យេរេមា​ ៩:២៣-២៤ ​

ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​បន្ទាប​អ្នក​ណា​ដែល​លើក​តម្កើង​ខ្លួន

សុភាសិត​ ៣:៣៤; អេសាយ​ ២:១១-១២,១៧; ១៣:១១; ២៣:៩; ​ម៉ាថាយ ២៣:១២; លូកា​ ១៤:១១; ១៨:១៤ (នេះ​ផ្ទួយ​ពី​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែល​បាន​បន្ទាប​ខ្លួន​ដូច្នេះ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លើក​តម្កើង​ព្រះអង្គ​ឡើង ភីលីព​ ២:៥-១១)

ព្រះជាម្ចាស់​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​អួត​អាង

ទំនុកដំកើង ១៣៨:៦; ១ពេត្រុស ៥:៥; យ៉ាកុប ៤:៦; សុភាសិត ៣:៣៤

ដំណឹង​ល្អ​ហាម​មិន​អោយ​យើង​អួត​

រ៉ូម ៣:២៧ សូមមើល លូកា ១៨:៩-១៤; រ៉ូម ៤:២-៣; ១១:១៧-២០; ១កូរិនថូស ១:២៦-៣១; អេភេសូរ ២:៨-៩

មនុស្ស​សុចរិត​បដិសេធ​អំនួត

សុភាសិត ៨:១៣ សូមមើល ទំនុកដំកើង ១០១:៥; ១៣១:១; រ៉ូម ១២:៣; ១កូរិនថូស ១៣:៤; កាឡាទី ៦:១៤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top