ខគម្ពីរយោង៖ ជនក្រីក្រ Bible ref: the Poor

Bible References re poor pdf download

យើង​ត្រូវ​ជួយ និក្ខមនំ ២២:២៥–២៧; និក្ខមនំ ២៣:១១; លេវីវិន័យ ១៩:៩-១០; លេវីវិន័យ ២៣:២២; លេវីវិន័យ ២៥:២៥–២៨, ៣៥–៣៧, ៣៩–៤៣; ចោទិយកថា ១៤:២៨–២៩; ចោទិយកថា ១៥:២–១៤; ចោទិយកថា ២៤:១២–២១; ចោទិយកថា ២៦:១២, ១៣; នេហេមា ៨:១០; ទំនុកដំកើង ៣៧:២១, ២៦; ទំនុកដំកើង ៤១:១–៣; ទំនុកដំកើង ១១២:៤, ៥, ៩; សុភាសិត ២៨:២៧; សុភាសិត ២៩:៧; សុភាសិត ៣១:៩, ២០; អេសាយ ១:១៧; អេសាយ ១៦:៣, ៤; អេសាយ ៥៨:៧, ១០; អេសេគាល ១៨:៧ vs. ១៦, ១៧.; ដានីយ៉ែល ៤:២៧; សាការី ៧:១០; ម៉ាថាយ ៥:៤២ លូកា ៦:៣០. ម៉ាថាយ ១៩:២១; ម៉ាថាយ ២៥:៣៥-៣៦; លូកា ៣:១១; លូកា ១១:៤១; លូកា ១២:៣៣; លូកា ១៤:១២–១៤; លូកា ១៨:២២; លូកា ១៩:៨; កិច្ចការ ២០:៣៥; រ៉ូម ១២:៨, ១៣, ២០; រ៉ូម ១៥:២៥-២៦; ១កូរិនថូស ១៣:៣; ១កូរិនថូស ១៦:១, ២; ២កូរិនថូស ៦:១០; ២កូរិនថូស ៨:១-៥, ៩; ២កូរិនថូស ៩:៥–៧; កាឡាទី ២:១០; កាឡាទី ៦:១០; អេភេសូរ ៤:២៨; ១ធីម៉ូថេ ៥:៩, ១០, ១៦; ហេព្រើរ ១៣:៣; យ៉ាកុប ១:២៧; យ៉ាកុប ២:២–៩, ១៥, ១៦; យ៉ាកុប ៥:៤; ១យ៉ូហាន ៣:១៧–១៩

ព្រះ​ជួយជន​ក្រីក្រ ១សាំយូអែល ២:៧-៨; ទំនុកដំកើង ១០:១៤; ទំនុកដំកើង ១២:៥; ទំនុកដំកើង ១៤:៦; ទំនុកដំកើង ៣៤:៦; ទំនុកដំកើង ៣៥:១០; ទំនុកដំកើង ៦៨:១០; ទំនុកដំកើង ៦៩:៣៣; ទំនុកដំកើង ៧២:២, ៤, ១២–១៤; ទំនុកដំកើង ៧៤:២១; ទំនុកដំកើង ១០២:១៧; ទំនុកដំកើង ១០៧:៩, ៣៦, ៤១; ទំនុកដំកើង ១០៩:៣១; ទំនុកដំកើង ១១៣:៧, ៨; ទំនុកដំកើង ១៣២:១៥; ទំនុកដំកើង ១៤០:១២; ទំនុកដំកើង ១៤៦:៥, ៧; សុភាសិត ២២:២, ២២, ២៣; សុភាសិត ២៩:១៣; សាស្តា ៥:៨; អេសាយ ១១:៤; អេសាយ ១៤:៣០, ៣២; អេសាយ ២៥:៤; អេសាយ ២៩:១៩; អេសាយ ៤១:១៧; យេរេមា ២០:១៣; Zអេភេសូរ ៣:១២; សាការី ១១:៧; ម៉ាថាយ ១១:៥ លូកា ៧:២២. លូកា ៤:១៨; លូកា ១៦:២២; យ៉ាកុប ២:៥

ការសង្កត់សង្កិន​ជន​ក្រីក្រ នេហេមា ៥:១–១៣; ទំនុកដំកើង ១០:២, ៨–១០; ៣៧:១៤; សុភាសិត ១៤:២០, ៣១; ១៧:៥; ១៩:៧; ២២:៧, ១៦; ២៨:៣, ១៥; ៣០:១៤; សាស្តា ៥:៨; អេសាយ ៣:១៤-១៥; អេសាយ ១០:១-២; អេសាយ ៣២:៦, ៧; អេសេគាល ១៨:១២; អេសេគាល ២២:២៩; អេម៉ុស ២:៦–៨; ៤:១-២; ៥:១១-១២; ៨:៤, ៦; ហាបាគុក ៣:១៤; យ៉ាកុប ២:៦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top