ភូមិ​ណាអ៊ីន Nain

ភូមិ​ណាអ៊ីន (ភាសា​ក្រិក Ναΐν)​គឺ​ជា​ភូមិ​នៅ​ក្នុង​ស្រុកកាលីឡេ (សូម​មើល​ផែនទី​ «ស្រុក​កាលីឡេ​នៅ​សម័យ​ព្រះ​យេស៊ូវ» http://www.dkdl.org/?page_id=1640) ដែល​ព្រះយេស៊ូវ​បាន​ប្រោស​កូន​ប្រុស​របស់​ស្ត្រី​មេម៉ាយ​ម្នាក់​អោយ​រស់​ឡើង​វិញ (លូកា​ ៧:១១)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top