ក្រុង​អ៊ើរ​ (នៃ​ស្រុក​ខាល់ដេ) Ur (of the Chaldeans)

ក្រុង​អ៊ើរ​ (នៃ​ស្រុក​ខាល់ដេ) Ur (of the Chaldeans)

ក្រុងធំ​ជាង​គេ​នៅ​ស្រុក​ស៊ីណើរ (ស្រុក​ខាល់ខាង​ជើង)។  លោក​ថេរ៉ា​បាន​នាំ​លោក​អាប់រ៉ាម​ជា​កូន និង​លោក​ឡុត​ ព្រម​ទាំង​នាំ​នាង​សារ៉ាយ​ ចេញ​ដំណើរ​ពី​ក្រុង​អ៊ើរឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ស្រុក​កាណាន (លោកុប្បត្ដិ​ ១១:៣១)។

នៅ​សម័យ​នោះ ​ក្រុង​អ៊ើរ​ (និង​ក្រុង​ហារ៉ាន) ថ្វាយ​បង្គំ ​«​ព្រះ​សិន ដែល​ជា​ព្រះ​លោក​ខែ​នៃ​បាប៊ីឡូន​»​  ​(Sin, the Babylonian moon-god)។ ព្រះវិហារ​​របស់​ព្រះ​​​សិននៅ​ក្រុង​ហារ៉ាន​ប្រហែល​ជា​ល្បី​ល្បាញ​ជាង​ព្រះ​វិហារ​​របស់​ព្រះ​​សិន​នៅ​ក្រុង​អ៊ើរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top