ភូមិសេសារាភីលីព Caesarea Philippi

ភូមិសេសារាភីលីព Caesarea Philippi

សេសារាភីលីព​ស្ថិត​នៅ​ជិត​ភ្នំ​ហ៊ើរម៉ូន។ ​គេ​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ ហេរ៉ូដ​ភីលីព​ នេះ​ ដើម្បី​គោរព​ព្រះចៅ​អធិរាជ​រ៉ូម៉ាំង ​ទីបេរាស​សេសារ។ នៅ​តំបន់​នេះ​ លោក​ពេត្រុស​ប្រកាស​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​ (ម៉ាថាយ​ ១៦:១៣–២០; ម៉ាកុស​ ៨:២៧–៣០)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top