ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន​ Zion

ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូនZion

ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន​គឺ​ជា​ភ្នំ​មួយ ​ដែល​ជន​ជាតិ​យេប៊ូស​បាន​សាង​សង់​បន្ទាយ។ ក្រោយ​មក ស្តេច​ដាវីឌ​បាន​ដណ្ដើម​យក​ហើយ​​ដាក់​ឈ្មោះថា ​ក្រុង​ដាវីឌ (២សាំយូអែល​ ៥:៦, ៧; ១របាក្សត្រ​ ១១:៤, ៥)។ ក្រោយ​មក គេ​ធ្លាប់​​បាន​ប្រើ​ឈ្មោះ​ «ស៊ីយ៉ូន»​ និង «ក្រុង​ដាវីឌ»​ ​សម្រាប់​ក្រុង​យេរូសាឡិម (ទំនុកដំកើង​ ១២៦:១)។ អ្នក​និពន្ធ​កណ្ឌ​ហេព្រើរ​បាន​ហៅ​យេរូសាឡិម​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ថា «ភ្នំ​ស៊ីយ៉ូន»​ (ហេព្រើរ​ ១២:២២)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top