ខគម្ពីរយោង៖សេចក្ដី​យុត្តិធម៌​ Bible Ref: Justice

Bible References re Justice pdf download

សេចក្ដី​យុត្តិធម៌​

និក្ខមនំ ២៣:១–៣, ៦–៨; លេវីវិន័យ ១៩:១៣–១៥; ចោទិយកថា ១៦:១៨–២០; ចោទិយកថា ២៥:១–៤; ១ពង្សាវតារក្សត្រ ៣:១១, ២៨; អែសរ៉ា ៧:២៦; ទំនុកដំកើង ៧:៦; ទំនុកដំកើង ៩:៨; ទំនុកដំកើង ៧២:១-២; ទំនុកដំកើង ៨២:២–៤; ទំនុកដំកើង ១០៦:៣; សុភាសិត ១៧:១៥, ២៦; សុភាសិត ១៨:៥, ១៧; សុភាសិត ២០:៨; សុភាសិត ២២:២៧; សុភាសិត ២៤:២៣; សុភាសិត ២៨:២១; សុភាសិត ២៩:២៦; សាស្តា ៣:១៦, ១៧; សាស្តា ៥:៨; សាស្តា ៧:៧; អេសាយ ១:១៧; អេសាយ ៥៦:១; អេសាយ ៥៩:១៤-១៥; យេរេមា ២២:១–៤; បរិទេវ ៣:៣៥, ៣៦; អេសេគាល ២២:២៩; អេសេគាល ៣៤:១៦; អេម៉ុស ៥:៧, ១១, ១២, ២៤; មីកា ៣:១, ៨-៩; មីកា ៧:៣; ហាបាគុក ១:៤; សាការី ៧:៩; សាការី ៨:១៦; ម៉ាថាយ ៥:២៣-២៤; ម៉ាថាយ ១២:៧; យ៉ូហាន ៧:២៤, ៥១; កិច្ចការ ១៧:៣១; រ៉ូម ៣:២៥-២៦; ១កូរិនថូស ១៣:៦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top