ខគម្ពីរយោង៖ ក្លែងក្លាយ Falsehood

Bible References re falsehood

ក្លែងក្លាយ

ព្រះគ្រីស្ទ​ក្លែង​ក្លាយ​​ ​ ​ ​ម៉ាថាយ២៤:

សាវកក្លែង​ក្លាយ​​២កូរិនថូស ១១:១៣; វិវរណៈ ២:២.

ហោរាក្លែង​ក្លាយ​​ចោទិយកថា ១៣:១–៣; ១៨:២០; ១ពង្សាវតារក្សត្រ ១៣:១៨; នេហេមា ៦:១២; យេរេមា ១៤:១៣-១៦; ២០:៦; ២៣:២៥–២៧, ៣០–៣២; ២៨:១៦, ១៧; ២៩:៣២; បរិទេវ ២:១៤; សាការី ១៣:៣.

គ្រូ​បង្រៀនក្លែង​ក្លាយ​​ ចោទិយកថា ១៣:១–៣; ម៉ាថាយ ៥:១៩; ៧:១៥; ១៥:២–២០; ២៣:២–៣៣; លូកា ១១:៣៨–៥២.

សាក្សី​ក្លែង​ក្លាយ​​ និក្ខមនំ ២០:១៦ ចោទិយកថា ៥:២០; ម៉ាថាយ ១៩:១៨; លូកា ១៨:២០; រ៉ូម ១៣:៩; និក្ខមនំ ២៣:១; លេវីវិន័យ ៦:៣; លេវីវិន័យ ១៩:១១, ១២, ១៦ និក្ខមនំ ២០:១៦. ចោទិយកថា ១៩:១៦–២០; ទំនុកដំកើង ២៧:១២; ទំនុកដំកើង ៣៥:១១; សុភាសិត ៦:១៦–១៩; សុភាសិត ១២:១៧; សុភាសិត ១៤:៥, ៨, ២៥; សុភាសិត ១៨:៥; សុភាសិត ១៩:៩, ២២, ២៨; សុភាសិត ២១:២៨; សុភាសិត ២៤:២៨; សុភាសិត ២៥:១៨; សាការី ៥:៣, ៤; ម៉ាថាយ ១៥:១៩; លូកា ៣:១៤; ១ធីម៉ូថេ ១:៩-១០

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top