អេសាយ​ ៤០:៣-១១ Isaiah 40:3-11

Is. 40.3-11

អេសាយ​ ៤០:១១

ការ​រំលឹក៖ នៅ​ក្នុង​មេរៀន​មុន​យើង​បាន​រៀន​ថា អេសាយ​ជំពូក​១៣-២៣ មាន​ព្រះបន្ទូល​ទាយ​អំពី​ការ​វិនិច្ឆ័យ​មក​ពី​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រឆាំង​នឹង​សាសន៍​ដទៃ យេរូសាឡិម ​និង​យូដា។ អេសាយ ៤០:១-២ គឺ​ជា​សារ​ដែល​ព្រះ​មាន​ព្រះហឫទ័យ​ចង់​ប្រកាស​ដល់​ប្រជាជន​ក្រុង​យេរូសាឡិម​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​និរទេស ​គឺ​បន្ទាប់​ពី​បាប៊ីឡូន​បាន​បំផ្លាញ​ក្រុង​យេរូសាឡិម ជា​ព្រះបន្ទូល​ដែល​កំសាន្ត​ទុក្ខ​ប្រជាជន​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ ពីព្រោះ​បាន​ប្រកាស​ថា អំពើ​ទុច្ចរិត​របស់​គេ​ត្រូវ​បាន​អត់​ទោស​ឱ្យ​ហើយ។  ដំណឹង​នេះ​អាច​កំសាន្ត​ទុក្ខ​គេ​បាន ​ពីព្រោះ​ការ​ដែល​ខ្មាំងសត្រូវ​ធ្វើ​អោយ​ពួក​គេ​រង​ទុក្ខ​នោះ​គឺ​ជា​ទណ្ឌកម្ម​ដែល​មក​ពី​ព្រះជាម្ចាស់។  នេះ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ដល់​យើង​ខ្លាំង​ណាស់​ពីព្រោះ​  ដំណឹង​ល្អ​បាន​ប្រកាស​ថា ព្រះជាម្ចាស់​បាន​លើក​លែង​ទោស​របស់​យើង​ ពីព្រោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ទទួល​រួច​ហើយ​នូវ​ទណ្ឌកម្ម​ដែល​យើង​ត្រូវ​ទទួល​យក​។

សូម​អាន​ អេសាយ​ ៤០:៣-១១ ទាំង​មូល។ ​

ចូរ​អាន​ខ.៣-៥ ឡើង​វិញ។  តើ​សំឡេង​មួយ​នេះ​បាន​ស្រែក​អំពី​អ្វី?

ការ​ពន្យល់៖ នៅ​ពេល​យើង​អាន​អត្ថបទ​ពី​សញ្ញាចាស់ ជា​ការ​សំខាន់​ដែល​យើង​យល់​អំពី​អត្ថន័យ​នៃ​ព្រះបន្ទូល​សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​រស់​នៅ​សម័យ​នោះ (គឺ​នៅ​ក្នុង​សញ្ញាចាស់​) ហើយ​អត្ថន័យ​សម្រាប់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ។  មុន​ដំបូង​ ខ.៣-៥ គឺ​ជា​ព្រះបន្ទូល​សម្រាប់​ជនជាតិ​យូដា​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​និរទេស ​គឺ​បន្ទាប់​ពី   ​បាប៊ីឡូន​បាន​បំផ្លាញ​ក្រុង​យេរូសាឡិម។  ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នោះ​បាន​កើត​ឡើង​ពីព្រោះ​ព្រះអង្គ​បាន​បោះ​បង់​ចោល​ពួក​គេ (អេសាយ​ ២​:៦)។  ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​ព្រះអង្គ​នឹង​យាង​មក​ដើម្បី​នឹង​សង្គ្រោះ​គេ។  ដូច្នេះ ​ពួក​គេ​ត្រូវ​តែ​រៀបចំ​ផ្លូវ​មួយ​ដ៏​ល្អ​ដែល​ដក​យក​ឧបសគ្គ​ទាំង​អស់​ចេញ​សម្រាប់​ព្រះអង្គ។  មាន​វាល​រហោស្ថាន​ដ៏​ធំ​រវាង​ក្រុង ​យេរូសាឡិម​និង​បាប៊ីឡូន​ ហើយ​ជា​ធម្មតា​ មនុស្ស​តែង​តែ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​នៅ​ជុំវិញ​វាល​រហោស្ថាន​នោះ ប៉ុន្តែ​ផ្លូវ​នេះ​ (នៅ​ក្នុង ខ.៣-៤) នឹង​ទៅ​ត្រង់​កាត់​វាល​រហោស្ថាន។  ព្រះជាម្ចាស់​នឹង​យាង​មក​ជា​មិន​ខាន​ ពីព្រោះ​ព្រះអម្ចាស់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ដូច្នេះ ​(ខ.៥) ហើយ​ព្រះបន្ទូល​តែង​តែ​សម្រេច។  ប៉ុន្តែ ​ព្រះបន្ទូល​នេះ​មិន​គ្រាន់តែ​សម្រាប់​ជនជាតិ​យូដា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ​ពីព្រោះ​  ខ.៥ បង្រៀន​ថា មនុស្ស​លោក​នឹង​ឃើញ​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​ផ្លូវ​នេះ។  នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី​យ៉ូហាន​បាទីស្ទ​ស្រែក​សំឡេង​មួយ​នៅ​ក្នុង​វាល​រហោស្ថាន ហើយ​គាត់​ជា​អ្នក​ដែល​បើក​ផ្លូវ​សម្រាប់​ព្រះ​យេស៊ូវ​ (ម៉ាថាយ​ ៣:១-៣)។  ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​បាន​យាង​មក​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​យើង ហើយ​មនុស្ស​លោក​បាន​ឃើញ​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​រយៈ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ ដូច្នេះ​ទី​បំផុត ​ព្រះបន្ទូល​នេះ​ស្ដី​អំពី​ព្រះគ្រីស្ទ ​ហើយ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​សម្រេច​សេចក្ដី​សន្យា​នេះ។ ​

ចូរ​អាន​ខ.៦-៨។  តើ ការ​ប្រកាស​នេះ​បាន​បង្រៀន​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​មនុស្ស?

តើ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមទៅ ហើយផ្កា​រុះ​រោយចុះ?

តើ មនុស្ស​ខុស​ពី​ព្រះបន្ទូល​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

ការ​ពន្យល់ និង ការ​អនុវត្ត​៖ អត្ថបទ​នេះ​បាន​ដាស់​តឿន​យើង​អោយ​ទុក​ចិត្ត​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ។  ទ្រង់​នឹង​សម្រេច​អ្វី​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​សន្យា។  ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្រៀន​ថា ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​មិន​រលាយ​បាត់​ទេ                 (ម៉ាកុស​ ១៣:៣១)។  នេះ​បង្ហាញ​ថា​ព្រះគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បង្រៀន​នេះ​ដើម្បី​អោយ​យើង​ជឿ​ថា អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ទាយ​នឹង​ពិត​ជា​កើត​ឡើង​ជា​មិន​ខាន។  តើ​ សេចក្ដី​ពិត​ដែល​ថា «ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​នៃ​យើងនៅ​ស្ថិតស្ថេរ​អស់កល្ប​ជានិច្ច» បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?

ចូរ​អាន​ខ.៩-១១។  តើ អ្នក​នាំ​ដំណឹងល្អ​ត្រូវ​ស្រែក​អោយ​អស់​ទំហឹង​ដើម្បី​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​ដល់​នរណាត្រូវ​ប្រកាស​អ្វី?

ការ​ពន្យល់ និង​ការ​អនុវត្ត​៖ បើ​សិន​ជា​យើង​ប្រៀប​ធៀប​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​ក្រុង​នៅ​ស្រុក​យូដា​នៅ​សម័យ​នោះ ហើយ​ដំណឹង​ល្អ​សម្រាប់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​មូល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ យើង​ឃើញ​ថា តាម​របៀប​ខ្លះ ​ដំណឹង​ល្អ​ទាំង​ពីរ​ដូច​គ្នា ហើយ​តាម​របៀប​ខ្លះ ​ដំណឹង​ល្អ​ទាំង​ពីរ​ខុស​គ្នា។  ដំណឹង​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ខ.៩-១១ គឺ​សម្រាប់​ជនជាតិ​យូដា​នៅ​សម័យ​និរទេស​ ហើយ​ប្រកាស​ថា ព្រះអង្គ​នឹង​នាំ​គេ​មក​ចូល​ស្រុក​យូដា​វិញ។  ដំណឹង​ល្អ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ គឺ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​យើង​អោយ​រួច​ពី​បាប។  ប៉ុន្តែ​ទាំង​ពីរ​ប្រកាស​ថា ព្រះជាម្ចាស់​មក​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​រាស្រ្ត​របស់​ព្រះ​ ទ្រង់​មាន​ឫទ្ធានុភាព​អាច​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ ហើយ​ទ្រង់​គឺ​ជា​អ្នក​គង្វាល​ដ៏​ល្អ (យ៉ូហាន​ ១០:១១-១៨)។

ផ្ទៃរឿង​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​អេសាយ​ ៤០​:៣-១១ គឺ​ជា​សម្លេង​ដែល​ប្រកាស​ព្រះបន្ទូល​ (ខ.៣; ៦; ៩)។​                     អេសាយ​ ៤០​:៩ បាន​ជំរុញ​ចិត្ត​អ្នក​នាំ​ដំណឹង​ល្អ​អោយ​ស្រែក​អោយ​អស់​ទំហឹង គឺ​កុំ​ខ្លាច​អ្វី​ឡើយ។  តើ​ នេះ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ដែរ​ឬ​ទេ?

រំលឹក​ទ្បើង​វិញ៖ តើ​យើង​បាន​រៀន​អ្វី​អំពី​ព្រះជាម្ចាស់​ចេញ​ពី អេសាយ​ ៤០:១១?

ការ​អនុវត្ត​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​រៀន​តាម​រយៈ​បទ​គម្ពីរ​នេះ តើ​អ្នក​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​មក​ពី​ណា?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Top