ខគម្ពីរយោង៖ការទទួលសំណូក Bible ref: Bribery

Bible References re bribery ការ​ទទួល​សំណូក និក្ខមនំ ២៣:៨; ចោទិយកថា ១៦:១៨, ១៩; ចោទិយកថា ២៧:២៥; ១សាំយូអែល ៨:១, ៣; ទំនុកដំកើង ២៦:៩, ១០; សុភាសិត ១៥:២៧; សុភាសិត ១៧:៨, ២៣; សុភាសិត ១៨:១៦; សុភាសិត ២១:១៤; សុភាសិត ២៥:១៤; សុភាសិត ២៨:២១; សុភាសិត ២៩:៤; សាស្តា ៧:៧; អេសាយ ១:២៣; អេសាយ ៥:២២, ២៣;

ខគម្ពីរយោង៖សេចក្ដីលោភលន់ Bible ref: Greed

Bible References re greed សេចក្ដី​លោភលន់ និក្ខមនំ ២០:១៧; ចោទិយកថា ៥:២១. នេហេមា ៥:៧; ទំនុកដំកើង ១០:៣; ទំនុកដំកើង ១១៩:៣៦; សុភាសិត ១:១៩; សុភាសិត ១១:២៤, ២៦; សុភាសិត ១៥:២៧; សុភាសិត ២១:២៥, ២៦; សុភាសិត ២២:១៦; សុភាសិត ២៣:៤, ៥; សុភាសិត ៣០:៨, ៩; សាស្តា ៤:៧-៨; សាស្តា ៥:១០-១១; អេសាយ ១:២៣; អេសាយ

ខគម្ពីរយោង៖ទ្រព្យសម្បត្តិ Bible ref: Wealth and Possessions

Bible References re wealth and possessions ទ្រព្យសម្បត្តិ ​​ទ្រព្យសម្បត្តិនាំ​យើងឲ្យមាន​អំនួត​និងភ្លេច​ព្រះជាម្ចាស់​ ​ ចោទិយកថា ៦:១០–១២; ចោទិយកថា ៨:១០–១៨; ចោទិយកថា ៣១:២០; ហូសេ ១២:៨; ម៉ាថាយ ១៣:២២; ម៉ាកុស ៤:១៨-១៩; ​​ទ្រព្យសម្បត្តិមក​ពីព្រះជាម្ចាស់ ១សាំយូអែល ២:៧; មាន​ជីវិត​​សុចរិត​សំខាន់​ជាង​​មានទ្រព្យសម្បត្តិ ទំនុកដំកើង ៣៧:១៦; សុភាសិត ១០:២; សុភាសិត ១១:៤, ២៨; សុភាសិត ១៥:៦, ១៦; សុភាសិត ១៦:៨; សុភាសិត ២១:៦; ​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​​​​សំខាន់​ជាង​​មានទ្រព្យសម្បត្តិ

Top