ខគម្ពីរយោង៖ អំនួត Bible ref: Pride

Bible References re Pride pdf download អំនួត​គឺ​ជា​បាប ​​​ ​ ១សាំយូអែល ១៥:២៣; ទំនុកដំកើង ៥:៥; សុភាសិត ២១:៤; យ៉ាកុប ៤:១៦ សូមមើល ម៉ាកុស ៧:២២–២៣; រ៉ូម ១:២៩–៣០; ២កូរិនថូស ១២:២០; ២ធីម៉ូថេ ៣:១–២; ១យ៉ូហាន ២:១៦ ការដាស់​តឿន​កុំ​ឲ្យមាន​អំនួត​ ​​ ​​ សុភាសិត ១៦:៥,១៨ សូមមើល សុភាសិត ៣:៧,៣៤; ៦:១៦-១៧; ១១:២; ២៥:៦-៧,២៧; ២៦:១២; ២៧:១;

Top