ខគម្ពីរយោង៖ ជនក្រីក្រ Bible ref: the Poor

Bible References re poor pdf download យើង​ត្រូវ​ជួយ និក្ខមនំ ២២:២៥–២៧; និក្ខមនំ ២៣:១១; លេវីវិន័យ ១៩:៩-១០; លេវីវិន័យ ២៣:២២; លេវីវិន័យ ២៥:២៥–២៨, ៣៥–៣៧, ៣៩–៤៣; ចោទិយកថា ១៤:២៨–២៩; ចោទិយកថា ១៥:២–១៤; ចោទិយកថា ២៤:១២–២១; ចោទិយកថា ២៦:១២, ១៣; នេហេមា ៨:១០; ទំនុកដំកើង ៣៧:២១, ២៦; ទំនុកដំកើង ៤១:១–៣; ទំនុកដំកើង ១១២:៤, ៥, ៩; សុភាសិត ២៨:២៧;

Top