អេភេសូរ ៦ Ephesians 6 John Piper ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

Eph.6_4 Piper pdf download The following is an abridged translation of a sermon by John Piper.  If you wish to read the original English, please go to the link below. http://www.desiringgod.org/sermons/raising-children-who-hope-in-the-triumph-of-god   ស៊េរី៖ ការ​ចិញ្ចឹម​បី​បាច់​ថែរក្សា និង​ការ​បង្រៀន​កូនៗ​ឲ្យ​សង្ឃឹម​លើ​ជ័យជម្នះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់   អេភេសូរ ៦:៤   សូម​ចំណាយ​ពេល​ខ្លះ ដើម្បី​សញ្ជឹងគិត​លើ​ពាក្យ

Tagged with:

រ៉ូម ៩:១-៥ Rm.9:1-5 What is Romans 9 about? John Piper

Rm. 9.1-5 what is Rm 9 about pdf download

Tagged with:

អេសាយ ៦ Isaiah 6 In the Throne Room

In the throne room

Top